Đánh giá Đánh giá

Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công

Lời ngỏ

"Việc đánh giá của Quý vị là cơ sở để các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai nâng cao chất lượng phục vụ và giải quyết Thủ tục hành chính đối với tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn."

Vui lòng nhấn vào các mục đánh giá ở trên để truy cập trang đánh giá

UBND TỈNH GIA LAI

STT Đơn vị Số lượng đánh giá Kết quả đánh giá %
Rất hài lòng Chưa hài lòng Hài lòng
I Sở ban ngành
1 Ban Dân tộc 0 0 0 0
2 Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 0 0 0
3 Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 0 0
4 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 0 0 0 0
5 Sở Xây dựng 5 80 20 0
6 Sở Khoa học và Công nghệ 0 0 0 0
7 Sở Tài chính 0 0 0 0
8 Sở Nội vụ 0 0 0 0
9 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1 100 0 0
10 Sở Y tế 0 0 0 0
11 Sở Tài nguyên và Môi trường 0 0 0 0
12 Sở Giao thông vận tải 1 100 0 0
13 Sở Công Thương 11 91 0 9
14 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 0 0 0 0
15 Văn phòng UBND Tỉnh 0 0 0 0
16 Sở Giáo dục và Đào tạo 0 0 0 0
17 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0 0 0 0
18 Sở Tư pháp 0 0 0 0
19 Thanh tra tỉnh 0 0 0 0
20 Văn phòng Đăng ký Đất đai 0 0 0 0
21 Điện lực Gia Lai 0 0 0 0
22 Công an tỉnh Gia Lai 0 0 0 0
II Huyện thị thành
1 UBND huyện Ia Grai Xem Xã/Phường 2 100 0 0
2 UBND huyện Kbang Xem Xã/Phường 0 0 0 0
3 Thị xã Ayun Pa Xem Xã/Phường 2 100 0 0
4 UBND huyện Chư Prông Xem Xã/Phường 0 0 0 0
5 UBND huyện Chư Păh Xem Xã/Phường 0 0 0 0
6 UBND huyện Chư Pưh Xem Xã/Phường 12 100 0 0
7 UBND huyện Chư Sê Xem Xã/Phường 0 0 0 0
8 UBND huyện Đak Đoa Xem Xã/Phường 0 0 0 0
9 UBND huyện Đak Pơ Xem Xã/Phường 0 0 0 0
10 UBND huyện Đức Cơ Xem Xã/Phường 0 0 0 0
11 UBND huyện Ia Pa Xem Xã/Phường 0 0 0 0
12 UBND huyện Kông Chro Xem Xã/Phường 0 0 0 0
13 UBND huyện Krông Pa Xem Xã/Phường 0 0 0 0
14 UBND huyện Mang Yang Xem Xã/Phường 0 0 0 0
15 UBND huyện Phú Thiện Xem Xã/Phường 0 0 0 0
16 UBND thành phố Pleiku Xem Xã/Phường 0 0 0 0
17 Thị xã An Khê Xem Xã/Phường 0 0 0 0