1
Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Lĩnh vực di sản văn hóa)
Mức độ 4 Nộp hồ sơ Chi tiết