STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
91 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dung đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình Mức độ 3 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Đất đai Nộp hồ sơ Chi tiết
92 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư Mức độ 3 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Đất đai Nộp hồ sơ Chi tiết
93 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Mức độ 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư Lĩnh vực đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
94 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Mức độ 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư Lĩnh vực đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
95 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Mức độ 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư Lĩnh vực đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
96 Giãn tiến độ đầu tư Mức độ 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư Lĩnh vực đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
97 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư Lĩnh vực đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
98 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư Lĩnh vực đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
99 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư Lĩnh vực đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
100 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Mức độ 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư Lĩnh vực đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết