STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
91 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (bị mất, hỏng, thay đổi) Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
92 Cấp/cấp lại (giấy chứng nhận hết hạn) giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
93 Bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
94 Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá trường hợp mất,rách Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
95 Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) thuốc lá trường hợp hết hạn Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
96 Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
97 Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý rượu) rượu đối với giấy phép hết hạn Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
98 Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý rượu) rượu Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
99 Xác nhận bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
100 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết