STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
101 Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức độ 3 Huyện Kông Chro Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
102 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Mức độ 3 Thị xã An Khê Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
103 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 3 Huyện Kông Chro Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
104 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 3 Huyện Kông Chro Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
105 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 3 Thị xã An Khê Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
106 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 3 Thị xã An Khê Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
107 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 Huyện Kông Chro Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
108 Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức độ 3 Thị xã An Khê Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
109 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Mức độ 3 Huyện Kông Chro Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
110 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 Huyện Kông Chro Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết