STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
11 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
13 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
16 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
17 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
18 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
20 Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết