STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
11 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
13 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
16 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
17 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
18 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Mức độ 3 Sở Nội Vụ Nhóm thủ tục về lĩnh vực tổ chức Quỹ Nộp hồ sơ Chi tiết
20 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Mức độ 3 Sở Nội Vụ Nhóm thủ tục về lĩnh vực tổ chức Hội Nộp hồ sơ Chi tiết