STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
21 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
22 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
23 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
24 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
25 Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
26 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
27 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
28 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
29 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
30 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết