STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
371 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 3 Huyện Chư Pưh Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
372 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 3 Huyện Chư Pưh Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
373 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 Huyện Chư Pưh Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
374 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 Huyện Chư Pưh Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
375 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 Huyện Chư Pưh Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
376 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất Mức độ 3 Huyện Chư Pưh Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
377 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Mức độ 3 Huyện Chư Pưh Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
378 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Mức độ 3 Huyện Chư Pưh Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
379 Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Mức độ 3 Huyện Chư Pưh Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
380 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Mức độ 3 Huyện Chư Pưh Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết