371
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện
Huyện Chư Pưh (Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
372
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện
Huyện Chư Pưh (Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
373
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Huyện Chư Pưh (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
374
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Huyện Chư Pưh (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
375
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Huyện Chư Pưh (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
376
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất
Huyện Chư Pưh (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
377
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Huyện Chư Pưh (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
378
Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
Huyện Chư Pưh (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
379
Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
Huyện Chư Pưh (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
380
Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
Huyện Chư Pưh (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết