STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
31 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
32 Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
33 Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
34 Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
35 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
36 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
37 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
38 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
39 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
40 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết