STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
31 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 UBND Huyện Đức Cơ Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
32 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Mức độ 3 UBND Huyện Đak Đoa Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
33 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Mức độ 3 UBND Huyện Đak Đoa Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
34 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Mức độ 3 UBND Huyện Đak Đoa Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
35 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Mức độ 3 UBND Huyện Đak Đoa Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
36 Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức độ 3 UBND Huyện Đak Đoa Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
37 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 3 UBND Huyện Đak Đoa Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
38 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 3 UBND Huyện Đak Đoa Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
39 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 UBND Huyện Đak Đoa Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
40 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Mức độ 3 UBND Huyện Đak Đoa Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết