STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
401 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 UBND Huyện Ia Grai Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
402 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 UBND Huyện Ia Grai Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
403 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 UBND Huyện Ia Grai Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
404 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất Mức độ 3 UBND Huyện Ia Grai Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
405 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Mức độ 3 UBND Huyện Ia Grai Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
406 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Mức độ 3 UBND Huyện Ia Grai Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
407 Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Mức độ 3 UBND Huyện Ia Grai Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
408 Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Mức độ 3 UBND Huyện Ia Grai Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
409 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Mức độ 3 UBND Huyện Ia Grai Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
410 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Mức độ 3 UBND Huyện Ia Grai Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết