STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
41 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 UBND Huyện Đak Đoa Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
42 Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Mức độ 3 UBND Huyện Đak Đoa Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
43 Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Mức độ 3 UBND Huyện Đak Đoa Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
44 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Mức độ 3 UBND Huyện Đak Đoa Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
45 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Mức độ 3 UBND Huyện Đak Đoa Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
46 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất Mức độ 3 UBND Huyện Đak Đoa Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
47 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Mức độ 3 UBND Huyện Đak Đoa Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
48 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Mức độ 3 UBND Huyện Đak Đoa Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
49 Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện) Mức độ 3 UBND Huyện Đak Đoa Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
50 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động) Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết