STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
51 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
52 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
53 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
54 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Mức độ 3 Sở Tư pháp Lĩnh vực Hộ tịch Nộp hồ sơ Chi tiết
55 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Mức độ 3 Huyện Chư Sê Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
56 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 Huyện Chư Sê Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
57 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động) Mức độ 3 Huyện Chư Sê Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
58 Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện) Mức độ 3 Huyện Chư Sê Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
59 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 Huyện Chư Sê Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
60 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Mức độ 3 Huyện Chư Sê Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết