STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
61 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
62 Cấp phép xây dựng Công trình theo dự án Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
63 Cấp phép xây dựng Công trình cơ quan ngoại giao và tổ chức Quốc tế Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
64 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
65 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
66 Cấp phép xây dựng công trình tín ngưỡng Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
67 Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
68 Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
69 Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến Mức độ 3 Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
70 Thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng rôn Mức độ 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực văn hóa Nộp hồ sơ Chi tiết