STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
61 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Mức độ 3 Huyện Chư Sê Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
62 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Mức độ 3 Huyện Chư Sê Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
63 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Mức độ 3 Huyện Chư Sê Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
64 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Mức độ 3 Huyện Chư Sê Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
65 Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội Mức độ 3 Huyện Chư Sê Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
66 Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức độ 3 Huyện Chư Sê Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
67 Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức độ 3 Huyện Chư Sê Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
68 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 3 Huyện Chư Sê Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
69 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 3 Huyện Chư Sê Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
70 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 Huyện Chư Sê Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết