STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
61 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
62 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Mức độ 3 UBND Huyện Đak Đoa Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
63 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
64 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
65 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
66 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
67 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Mức độ 3 UBND Huyện Đak Đoa Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
68 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
69 Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
70 Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết