751
Cấp lại giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng (Lĩnh vực xây dựng)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
752
Thủ tục cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn)
Sở Xây dựng (Lĩnh vực kinh doanh bất động sản)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
753
Thủ tục cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
Sở Xây dựng (Lĩnh vực kinh doanh bất động sản)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
754
Gia hạn giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng (Lĩnh vực xây dựng)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
755
Điều chỉnh giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng (Lĩnh vực xây dựng)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
756
Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình
Sở Xây dựng (Lĩnh vực xây dựng)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
757
Cấp phép xây dựng Công trình theo dự án
Sở Xây dựng (Lĩnh vực xây dựng)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
758
Cấp phép xây dựng Công trình cơ quan ngoại giao và tổ chức Quốc tế
Sở Xây dựng (Lĩnh vực xây dựng)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
759
Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo
Sở Xây dựng (Lĩnh vực xây dựng)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
760
Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng
Sở Xây dựng (Lĩnh vực xây dựng)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết