761
Cấp phép xây dựng công trình tín ngưỡng
Sở Xây dựng (Lĩnh vực xây dựng)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
762
Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo
Sở Xây dựng (Lĩnh vực xây dựng)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
763
Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị
Sở Xây dựng (Lĩnh vực xây dựng)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
764
Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến
Sở Xây dựng (Lĩnh vực xây dựng)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
765
Thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng rôn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Lĩnh vực văn hóa)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
766
Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo không yêu cầu có giấy phép xây dựng công trình quảng cáo
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Lĩnh vực văn hóa)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
767
Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo yêu cầu có giấy phép xây dựng công trình quảng cáo
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Lĩnh vực văn hóa)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
768
Thủ tục đề nghị xếp hạng, xếp hạng lại nhà nghỉ du lịch, khách sạn 1-2 sao
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Lĩnh vực du lịch)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
769
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao, tổ chức hoạt động thể dục thể thao
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Lĩnh vực thể dục thể thao)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
770
Thông báo về nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Lĩnh vực văn hóa)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết