STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
71 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 UBND Huyện Đak Đoa Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
72 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
73 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
74 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 3 UBND Huyện Đak Đoa Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
75 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
76 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
77 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
78 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Mức độ 3 UBND Huyện Đak Đoa Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
79 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Mức độ 3 UBND Huyện Đak Đoa Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
80 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Mức độ 3 UBND Huyện Đak Đoa Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết