831
Thủ tục thông báo hoạt động bán hàng đa cấp
Sở Công Thương (Lĩnh vực Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
832
Thủ tục xác nhận kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất
Sở Công Thương (Lĩnh vực hóa chất)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
833
Thủ tục xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mãi theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 1 tỉnh, TP trực thuộc TW
Sở Công Thương (Lĩnh vực xúc tiến thương mại)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
834
Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại
Sở Công Thương (Lĩnh vực xúc tiến thương mại)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
835
Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức, cá nhân
Sở Công Thương (Lĩnh vực an toàn thực phẩm)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
836
Cấp giấy phép xuất bản bản tin
Sở Thông tin và Truyền thông (Báo chí-Xuất bản)
Mức độ 4 Nộp hồ sơ Chi tiết
837
Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư trong phạm vi nội tỉnh
Sở Thông tin và Truyền thông (Bưu chính-Chuyển phát)
Mức độ 4 Nộp hồ sơ Chi tiết
838
Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
Sở Thông tin và Truyền thông (Báo chí-Xuất bản)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
839
Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
Sở Thông tin và Truyền thông (Báo chí-Xuất bản)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
840
Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
Sở Thông tin và Truyền thông (Báo chí-Xuất bản)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết