STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
81 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 UBND Huyện Đak Đoa Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
82 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Mức độ 3 Huyện Kông Chro Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
83 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Mức độ 3 Thị xã An Khê Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
84 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động) Mức độ 3 Huyện Kông Chro Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
85 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Mức độ 3 Thị xã An Khê Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
86 Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện) Mức độ 3 Huyện Kông Chro Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
87 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 Thị xã An Khê Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
88 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 Huyện Kông Chro Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
89 Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện) Mức độ 3 Thị xã An Khê Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
90 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động) Mức độ 3 Thị xã An Khê Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết