STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
81 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu Mức độ 3 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
82 Thẩm định hồ sơ đăng ký nộp phí BVMT đối với nước thải công nghiệp Mức độ 3 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
83 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2 m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp), dưới 2.000kw (đối với phát điện), dưới 50.000 m3/ngày đêm (đối với mục đích khác) Mức độ 4 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Lĩnh vực tài nguyên nước Nộp hồ sơ Chi tiết
84 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm Mức độ 4 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Lĩnh vực tài nguyên nước Nộp hồ sơ Chi tiết
85 Gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2 m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp), dưới 2.000 kw (đối với phát điện), dưới 50.000 m3/ngày đêm (đối với mục đích khác) Mức độ 4 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Lĩnh vực tài nguyên nước Nộp hồ sơ Chi tiết
86 Gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất dưới 3.000m3/ngày đêm Mức độ 4 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Lĩnh vực tài nguyên nước Nộp hồ sơ Chi tiết
87 Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Mức độ 3 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Đất đai Nộp hồ sơ Chi tiết
88 Đăng ký đất đai đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý Mức độ 3 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Đất đai Nộp hồ sơ Chi tiết
89 Đăng ký đất đai mà chưa có nhu cấp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Mức độ 3 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Đất đai Nộp hồ sơ Chi tiết
90 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền Mức độ 4 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Đất đai Nộp hồ sơ Chi tiết