STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
81 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 3 Huyện Chư Sê Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
82 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 Huyện Chư Sê Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
83 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Mức độ 3 Huyện Chư Sê Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
84 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Mức độ 3 Huyện Chư Sê Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
85 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Mức độ 3 Huyện Chư Sê Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
86 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 UBND Huyện Ia Grai Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
87 Cấp lại Thẻ công chứng viên Mức độ 4 Sở Tư pháp Lĩnh vực công chứng Nộp hồ sơ Chi tiết
88 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự Mức độ 4 Sở Tư pháp Lĩnh vực công chứng Nộp hồ sơ Chi tiết
89 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Mức độ 4 Sở Tư pháp Lĩnh vực công chứng Nộp hồ sơ Chi tiết
90 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Mức độ 4 Sở Tư pháp Lĩnh vực công chứng Nộp hồ sơ Chi tiết