STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
81 Cấp mã số đầu tư xây dựng cơ bản Mức độ 4 Sở Tài chính Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách Nộp hồ sơ Chi tiết
82 Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán Mức độ 4 Sở Tài chính Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách Nộp hồ sơ Chi tiết
83 Điều 35b: Điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Cấp phép nhà ở riêng lẻ Nộp hồ sơ Chi tiết
84 Điều 34d: Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (TH xây dựng tạm; xây dựng nhà ở riêng lẻ trong vùng đã công bố qui hoạch xây dựng được duyệt nhưng chưa thực hiện) Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Cấp phép nhà ở riêng lẻ Nộp hồ sơ Chi tiết
85 Điều 34c: Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (TH Mua bán nhà đất nhưng chưa làm trước bạ) Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Cấp phép nhà ở riêng lẻ Nộp hồ sơ Chi tiết
86 Điều 34c: Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (TH Mua bán nhà đất nhưng chưa làm trước bạ) Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Cấp phép nhà ở riêng lẻ Nộp hồ sơ Chi tiết
87 Điều 34b: Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (TH Đất đã có nhà xin cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà) Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Cấp phép nhà ở riêng lẻ Nộp hồ sơ Chi tiết
88 Điều 34a: Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (TH Đất chưa có nhà) Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Cấp phép nhà ở riêng lẻ Nộp hồ sơ Chi tiết
89 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
90 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết