451
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện
Huyện Ia Pa (Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
452
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Huyện Ia Pa (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
453
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.
Huyện Ia Pa (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
454
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Huyện Ia Pa (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
455
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất
Huyện Ia Pa (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
456
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Huyện Ia Pa (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
457
Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
Huyện Ia Pa (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
458
Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
Huyện Ia Pa (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
459
Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
Sở Nội Vụ (Nhóm thủ tục về lĩnh vực tổ chức Quỹ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
460
Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)
Sở Tư pháp (Lĩnh vực công chứng)
Mức độ 4 Nộp hồ sơ Chi tiết
461
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
Sở Tư pháp (Lĩnh vực công chứng)
Mức độ 4 Nộp hồ sơ Chi tiết
462
Thành lập Văn phòng công chứng
Sở Tư pháp (Lĩnh vực công chứng)
Mức độ 4 Nộp hồ sơ Chi tiết
463
Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh
Sở Tài chính (Lĩnh vực Quản lý giá)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
464
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
Huyện Krông Pa (Tài nguyên và Môi trường)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
465
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động)
Huyện Krông Pa (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
466
Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện)
Huyện Krông Pa (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
467
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Huyện Krông Pa (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
468
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Huyện Krông Pa (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
469
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Huyện Krông Pa (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
470
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Huyện Krông Pa (Giáo dục và Đào tạo)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
471
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Huyện Krông Pa (Giáo dục và Đào tạo)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
472
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Huyện Krông Pa (Thông tin và Truyền thông)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
473
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Huyện Krông Pa (Thông tin và Truyền thông)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
474
Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội
Huyện Krông Pa (Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
475
Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Huyện Krông Pa (Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
476
Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Huyện Krông Pa (Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
477
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện
Huyện Krông Pa (Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
478
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện
Huyện Krông Pa (Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
479
cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Huyện Krông Pa (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
480
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.
Huyện Krông Pa (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
481
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Huyện Krông Pa (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
482
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất
Huyện Krông Pa (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
483
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Huyện Krông Pa (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
484
Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
Huyện Krông Pa (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
485
Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
Huyện Krông Pa (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
486
Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa
Huyện Krông Pa (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
487
Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
Huyện Krông Pa (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
488
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
Huyện Krông Pa (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
489
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Huyện Krông Pa (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
490
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Huyện Krông Pa (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
491
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Huyện Krông Pa (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
492
Cấp bản sao từ sổ gốc
Huyện Krông Pa (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
493
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Huyện Krông Pa (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
494
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Huyện Krông Pa (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
495
Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa
Huyện Ia Pa (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
496
Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
Huyện Ia Pa (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
497
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
Huyện Ia Pa (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
498
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Huyện Ia Pa (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
499
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Huyện Ia Pa (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
500
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Huyện Ia Pa (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết