501
Cấp bản sao từ sổ gốc
Huyện Ia Pa (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
502
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Huyện Ia Pa (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
503
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Huyện Ia Pa (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
504
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng
Sở Tư pháp (Lĩnh vực công chứng)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
505
XỬ LÝ BÁO MẤT ĐIỆN
Công ty Điện lực Gia Lai (Xử lý báo mất điện)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
506
THAY ĐỔI HÌNH THỨC THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN
Công ty Điện lực Gia Lai (Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
507
THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐÃ ĐĂNG KÝ
Công ty Điện lực Gia Lai (Thay đổi thông tin đã đăng ký)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
508
KIỂM TRA CÔNG TƠ VÀ THIẾT BỊ ĐO ĐẾM
Công ty Điện lực Gia Lai (Thiết bị đo đếm)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
509
THAY ĐỔI CÔNG SUẤT SỬ DỤNG ĐIỆN/ THAY ĐỔI LOẠI CÔNG TƠ
Công ty Điện lực Gia Lai (Thiết bị đo đếm)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
510
THAY ĐỔI VỊ TRÍ THIẾT BỊ ĐO ĐẾM
Công ty Điện lực Gia Lai (Thiết bị đo đếm)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
511
CẤP ĐIỆN TRỞ LẠI KHI KHÁCH HÀNG ĐÃ TẠM NGỪNG SỬ DỤNG ĐIỆN
Công ty Điện lực Gia Lai (Hợp đồng mua bán điện)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
512
CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
Công ty Điện lực Gia Lai (Hợp đồng mua bán điện)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
513
GIA HẠN HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
Công ty Điện lực Gia Lai (Hợp đồng mua bán điện)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
514
THAY ĐỔI CHỦ THỂ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
Công ty Điện lực Gia Lai (Cấp điện mới)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
515
THAY ĐỔI ĐỊCH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN
Công ty Điện lực Gia Lai (Hợp đồng mua bán điện)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
516
THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐIỆN
Công ty Điện lực Gia Lai (Hợp đồng mua bán điện)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
517
CẤP ĐIỆN NGOÀI SINH HOẠT
Công ty Điện lực Gia Lai (Cấp điện mới)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
518
CẤP ĐIỆN SINH HOẠT
Công ty Điện lực Gia Lai (Cấp điện mới)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
519
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
Huyện Đak Pơ (Tài nguyên và Môi trường)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
520
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Huyện Đak Pơ (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
521
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Huyện Đak Pơ (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
522
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở)
Huyện Đak Pơ (Giáo dục và Đào tạo)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
523
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Huyện Đak Pơ (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
524
Cấp bản sao từ sổ gốc
Huyện Đak Pơ (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
525
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Huyện Đak Pơ (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
526
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Huyện Đak Pơ (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
527
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
UBND Thị xã Ayun Pa (Tài nguyên và Môi trường)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
528
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động)
UBND Thị xã Ayun Pa (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
529
Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện)
UBND Thị xã Ayun Pa (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
530
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
UBND Thị xã Ayun Pa (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
531
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
UBND Thị xã Ayun Pa (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
532
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
UBND Thị xã Ayun Pa (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
533
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
UBND Thị xã Ayun Pa (Giáo dục và Đào tạo)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
534
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
UBND Thị xã Ayun Pa (Giáo dục và Đào tạo)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
535
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
UBND Thị xã Ayun Pa (Giáo dục và Đào tạo)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
536
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
UBND Thị xã Ayun Pa (Thông tin và Truyền thông)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
537
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
UBND Thị xã Ayun Pa (Thông tin và Truyền thông)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
538
Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện
UBND Thị xã Ayun Pa (Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
539
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện
UBND Thị xã Ayun Pa (Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
540
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện
UBND Thị xã Ayun Pa (Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
541
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
UBND Thị xã Ayun Pa (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
542
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
UBND Thị xã Ayun Pa (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
543
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
UBND Thị xã Ayun Pa (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
544
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
UBND Thị xã Ayun Pa (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
545
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất
UBND Thị xã Ayun Pa (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
546
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
UBND Thị xã Ayun Pa (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
547
Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
UBND Thị xã Ayun Pa (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
548
Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
UBND Thị xã Ayun Pa (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
549
Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa
UBND Thị xã Ayun Pa (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
550
Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
UBND Thị xã Ayun Pa (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết