301
Cấp bản sao từ sổ gốc
UBND Huyện Chư Prông (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
302
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
UBND Huyện Chư Prông (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
303
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
UBND Huyện Chư Prông (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
304
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
UBND Huyện Chư Prông (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
305
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
UBND Huyện Mang Yang (Tài nguyên và Môi trường)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
306
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động)
UBND Huyện Mang Yang (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
307
Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện)
UBND Huyện Mang Yang (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
308
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
UBND Huyện Mang Yang (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
309
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
UBND Huyện Mang Yang (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
310
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
UBND Huyện Mang Yang (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
311
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
UBND Huyện Mang Yang (Giáo dục và Đào tạo)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
312
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
UBND Huyện Mang Yang (Giáo dục và Đào tạo)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
313
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
UBND Huyện Mang Yang (Thông tin và Truyền thông)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
314
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
UBND Huyện Mang Yang (Thông tin và Truyền thông)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
315
Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện
UBND Huyện Mang Yang (Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
316
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện
UBND Huyện Mang Yang (Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
317
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện
UBND Huyện Mang Yang (Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
318
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
UBND Huyện Mang Yang (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
319
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
UBND Huyện Mang Yang (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
320
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
UBND Huyện Mang Yang (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
321
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất
UBND Huyện Mang Yang (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
322
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
UBND Huyện Mang Yang (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
323
Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
UBND Huyện Mang Yang (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
324
Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
UBND Huyện Mang Yang (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
325
Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
UBND Huyện Mang Yang (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
326
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
UBND Huyện Mang Yang (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
327
Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa
UBND Huyện Mang Yang (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
328
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
UBND Huyện Mang Yang (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
329
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
UBND Huyện Mang Yang (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
330
Cấp bản sao từ sổ gốc
UBND Huyện Mang Yang (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
331
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
UBND Huyện Mang Yang (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
332
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
UBND Huyện Mang Yang (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
333
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
UBND Huyện Mang Yang (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
334
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
UBND Huyện Kbang (Tài nguyên và Môi trường)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
335
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động)
UBND Huyện Kbang (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
336
Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện)
UBND Huyện Kbang (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
337
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
UBND Huyện Kbang (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
338
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
UBND Huyện Kbang (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
339
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
UBND Huyện Kbang (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
340
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
UBND Huyện Kbang (Giáo dục và Đào tạo)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
341
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
UBND Huyện Kbang (Giáo dục và Đào tạo)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
342
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
UBND Huyện Kbang (Thông tin và Truyền thông)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
343
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
UBND Huyện Kbang (Thông tin và Truyền thông)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
344
Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện
UBND Huyện Kbang (Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
345
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện
UBND Huyện Kbang (Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
346
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện
UBND Huyện Kbang (Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
347
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
UBND Huyện Kbang (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
348
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
UBND Huyện Kbang (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
349
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
UBND Huyện Kbang (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
350
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất
UBND Huyện Kbang (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết