351
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
UBND Huyện Kbang (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
352
Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
UBND Huyện Kbang (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
353
Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
UBND Huyện Kbang (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
354
Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
UBND Huyện Kbang (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
355
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
UBND Huyện Kbang (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
356
Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa
UBND Huyện Kbang (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
357
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
UBND Huyện Kbang (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
358
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
UBND Huyện Kbang (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
359
Cấp bản sao từ sổ gốc
UBND Huyện Kbang (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
360
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
UBND Huyện Kbang (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
361
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
UBND Huyện Kbang (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
362
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
UBND Huyện Kbang (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
363
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
Huyện Chư Pưh (Tài nguyên và Môi trường)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
364
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động)
Huyện Chư Pưh (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
365
Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện)
Huyện Chư Pưh (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
366
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Huyện Chư Pưh (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
367
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Huyện Chư Pưh (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
368
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Huyện Chư Pưh (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
369
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Huyện Chư Pưh (Giáo dục và Đào tạo)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
370
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Huyện Chư Pưh (Giáo dục và Đào tạo)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
371
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Huyện Chư Pưh (Thông tin và Truyền thông)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
372
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Huyện Chư Pưh (Thông tin và Truyền thông)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
373
Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Huyện Chư Pưh (Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
374
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện
Huyện Chư Pưh (Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
375
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện
Huyện Chư Pưh (Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
376
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Huyện Chư Pưh (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
377
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Huyện Chư Pưh (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
378
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Huyện Chư Pưh (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
379
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất
Huyện Chư Pưh (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
380
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Huyện Chư Pưh (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
381
Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
Huyện Chư Pưh (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
382
Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
Huyện Chư Pưh (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
383
Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
Huyện Chư Pưh (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
384
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
Huyện Chư Pưh (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
385
Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa
Huyện Chư Pưh (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
386
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Huyện Chư Pưh (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
387
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Huyện Chư Pưh (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
388
Cấp bản sao từ sổ gốc
Huyện Chư Pưh (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
389
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Huyện Chư Pưh (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
390
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Huyện Chư Pưh (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
391
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Huyện Chư Pưh (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
392
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
UBND Huyện Ia Grai (Tài nguyên và Môi trường)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
393
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động)
UBND Huyện Ia Grai (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
394
Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện)
UBND Huyện Ia Grai (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
395
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
UBND Huyện Ia Grai (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
396
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
UBND Huyện Ia Grai (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
397
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
UBND Huyện Ia Grai (Giáo dục và Đào tạo)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
398
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
UBND Huyện Ia Grai (Giáo dục và Đào tạo)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
399
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
UBND Huyện Ia Grai (Thông tin và Truyền thông)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
400
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
UBND Huyện Ia Grai (Thông tin và Truyền thông)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết