STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 XỬ LÝ BÁO MẤT ĐIỆN Mức độ 3 Công ty Điện lực Gia Lai Xử lý báo mất điện Nộp hồ sơ Chi tiết
2 THAY ĐỔI HÌNH THỨC THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN Mức độ 3 Công ty Điện lực Gia Lai Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện Nộp hồ sơ Chi tiết
3 THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐÃ ĐĂNG KÝ Mức độ 3 Công ty Điện lực Gia Lai Thay đổi thông tin đã đăng ký Nộp hồ sơ Chi tiết
4 KIỂM TRA CÔNG TƠ VÀ THIẾT BỊ ĐO ĐẾM Mức độ 3 Công ty Điện lực Gia Lai Thiết bị đo đếm Nộp hồ sơ Chi tiết
5 THAY ĐỔI CÔNG SUẤT SỬ DỤNG ĐIỆN/ THAY ĐỔI LOẠI CÔNG TƠ Mức độ 3 Công ty Điện lực Gia Lai Thiết bị đo đếm Nộp hồ sơ Chi tiết
6 THAY ĐỔI VỊ TRÍ THIẾT BỊ ĐO ĐẾM Mức độ 3 Công ty Điện lực Gia Lai Thiết bị đo đếm Nộp hồ sơ Chi tiết
7 CẤP ĐIỆN TRỞ LẠI KHI KHÁCH HÀNG ĐÃ TẠM NGỪNG SỬ DỤNG ĐIỆN Mức độ 3 Công ty Điện lực Gia Lai Hợp đồng mua bán điện Nộp hồ sơ Chi tiết
8 CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN Mức độ 3 Công ty Điện lực Gia Lai Hợp đồng mua bán điện Nộp hồ sơ Chi tiết
9 GIA HẠN HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN Mức độ 3 Công ty Điện lực Gia Lai Hợp đồng mua bán điện Nộp hồ sơ Chi tiết
10 THAY ĐỔI CHỦ THỂ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN Mức độ 3 Công ty Điện lực Gia Lai Cấp điện mới Nộp hồ sơ Chi tiết
11 THAY ĐỔI ĐỊCH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN Mức độ 3 Công ty Điện lực Gia Lai Hợp đồng mua bán điện Nộp hồ sơ Chi tiết
12 THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐIỆN Mức độ 3 Công ty Điện lực Gia Lai Hợp đồng mua bán điện Nộp hồ sơ Chi tiết
13 CẤP ĐIỆN NGOÀI SINH HOẠT Mức độ 3 Công ty Điện lực Gia Lai Cấp điện mới Nộp hồ sơ Chi tiết
14 CẤP ĐIỆN SINH HOẠT Mức độ 3 Công ty Điện lực Gia Lai Cấp điện mới Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
16 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
17 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
18 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở) Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
20 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
21 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
22 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
23 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
24 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động) Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
25 Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện) Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
26 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
27 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
28 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
29 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
30 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết