STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện) Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động) Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
13 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
16 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
17 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
18 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Mức độ 3 Sở Nội Vụ Nhóm thủ tục về lĩnh vực tổ chức Quỹ Nộp hồ sơ Chi tiết
20 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Mức độ 3 Sở Nội Vụ Nhóm thủ tục về lĩnh vực tổ chức Hội Nộp hồ sơ Chi tiết
21 Cấp, đổi thẻ nhà báo Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí-Xuất bản Nộp hồ sơ Chi tiết
22 Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 3 Sở Công Thương Thương mại quốc tế Nộp hồ sơ Chi tiết
23 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động) Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
24 Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện) Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
25 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
26 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
27 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
28 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
29 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
30 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
31 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
32 Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
33 Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
34 Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
35 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
36 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
37 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
38 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
39 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
40 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
41 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
42 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
43 Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
44 Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
45 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
46 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
47 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
48 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
49 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
50 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 Huyện Phú Thiện Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết