11
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng
Sở Tư pháp (Lĩnh vực công chứng)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
12
Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho Người nước ngoài đang cư trú tại tỉnh Gia Lai
Sở Tư pháp (Lý lịch tư pháp)
Mức độ 4 Nộp hồ sơ Chi tiết
13
Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng cư trú tại tỉnh Gia Lai trước khi xuất cảnh
Sở Tư pháp (Lý lịch tư pháp)
Mức độ 4 Nộp hồ sơ Chi tiết
14
Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại tỉnh Gia Lai
Sở Tư pháp (Lý lịch tư pháp)
Mức độ 4 Nộp hồ sơ Chi tiết
15
Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân
Sở Tư pháp (Lĩnh vực Hộ tịch)
Mức độ 4 Nộp hồ sơ Chi tiết
16
Đăng ký danh sách đấu giá viên
Sở Tư pháp (Lĩnh vực trợ giúp pháp lý)
Mức độ 4 Nộp hồ sơ Chi tiết
17
Đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên
Sở Tư pháp (Lĩnh vực công chứng)
Mức độ 4 Nộp hồ sơ Chi tiết