11
Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình
Sở Xây dựng (Lĩnh vực xây dựng)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
12
Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBDN cấp tỉnh
Sở Xây dựng (Lĩnh vực xây dựng)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
13
Cấp lại giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng (Lĩnh vực xây dựng)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
14
Thủ tục cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn)
Sở Xây dựng (Lĩnh vực kinh doanh bất động sản)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
15
Thủ tục cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
Sở Xây dựng (Lĩnh vực kinh doanh bất động sản)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
16
Gia hạn giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng (Lĩnh vực xây dựng)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
17
Điều chỉnh giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng (Lĩnh vực xây dựng)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
18
Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình
Sở Xây dựng (Lĩnh vực xây dựng)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
19
Cấp phép xây dựng Công trình theo dự án
Sở Xây dựng (Lĩnh vực xây dựng)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
20
Cấp phép xây dựng Công trình cơ quan ngoại giao và tổ chức Quốc tế
Sở Xây dựng (Lĩnh vực xây dựng)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết