21
Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo
Sở Xây dựng (Lĩnh vực xây dựng)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
22
Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng
Sở Xây dựng (Lĩnh vực xây dựng)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
23
Cấp phép xây dựng công trình tín ngưỡng
Sở Xây dựng (Lĩnh vực xây dựng)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
24
Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo
Sở Xây dựng (Lĩnh vực xây dựng)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
25
Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị
Sở Xây dựng (Lĩnh vực xây dựng)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
26
Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến
Sở Xây dựng (Lĩnh vực xây dựng)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết