671
GIA HẠN HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
Công ty Điện lực Gia Lai (Hợp đồng mua bán điện)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
672
THAY ĐỔI CHỦ THỂ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
Công ty Điện lực Gia Lai (Cấp điện mới)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
673
THAY ĐỔI ĐỊCH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN
Công ty Điện lực Gia Lai (Hợp đồng mua bán điện)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
674
THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐIỆN
Công ty Điện lực Gia Lai (Hợp đồng mua bán điện)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
675
CẤP ĐIỆN NGOÀI SINH HOẠT
Công ty Điện lực Gia Lai (Cấp điện mới)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
676
CẤP ĐIỆN SINH HOẠT
Công ty Điện lực Gia Lai (Cấp điện mới)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
677
VPĐKĐĐ chi nhánh Huyện Đăk Pơ - Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc