451
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
UBND Huyện Chư Prông (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
452
Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
UBND Huyện Chư Prông (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
453
Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
UBND Huyện Chư Prông (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
454
Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
UBND Huyện Chư Prông (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
455
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
UBND Huyện Chư Prông (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
456
Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa
UBND Huyện Chư Prông (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
457
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
UBND Huyện Chư Prông (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
458
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
UBND Huyện Chư Prông (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
459
Cấp bản sao từ sổ gốc
UBND Huyện Chư Prông (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
460
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
UBND Huyện Chư Prông (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
461
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
UBND Huyện Chư Prông (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
462
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
UBND Huyện Chư Prông (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
463
VPĐKĐĐ chi nhánh Huyện Mang Yang - Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai (Tài nguyên và Môi trường)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
464
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động)
UBND Huyện Mang Yang (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
465
Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện)
UBND Huyện Mang Yang (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
466
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
UBND Huyện Mang Yang (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
467
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
UBND Huyện Mang Yang (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
468
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
UBND Huyện Mang Yang (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
469
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
UBND Huyện Mang Yang (Giáo dục và Đào tạo)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
470
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
UBND Huyện Mang Yang (Giáo dục và Đào tạo)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
471
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
UBND Huyện Mang Yang (Thông tin và Truyền thông)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
472
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
UBND Huyện Mang Yang (Thông tin và Truyền thông)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
473
Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện
UBND Huyện Mang Yang (Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
474
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện
UBND Huyện Mang Yang (Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
475
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện
UBND Huyện Mang Yang (Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
476
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
UBND Huyện Mang Yang (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
477
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
UBND Huyện Mang Yang (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
478
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
UBND Huyện Mang Yang (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
479
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất
UBND Huyện Mang Yang (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
480
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
UBND Huyện Mang Yang (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
481
Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
UBND Huyện Mang Yang (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
482
Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
UBND Huyện Mang Yang (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
483
Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
UBND Huyện Mang Yang (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
484
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
UBND Huyện Mang Yang (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
485
Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa
UBND Huyện Mang Yang (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
486
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
UBND Huyện Mang Yang (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
487
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
UBND Huyện Mang Yang (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
488
Cấp bản sao từ sổ gốc
UBND Huyện Mang Yang (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
489
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
UBND Huyện Mang Yang (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
490
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
UBND Huyện Mang Yang (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
491
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
UBND Huyện Mang Yang (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
492
VPĐKĐĐ chi nhánh Huyện KBang - Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai (Tài nguyên và Môi trường)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
493
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động)
UBND Huyện Kbang (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
494
Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện)
UBND Huyện Kbang (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
495
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
UBND Huyện Kbang (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
496
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
UBND Huyện Kbang (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
497
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
UBND Huyện Kbang (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
498
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
UBND Huyện Kbang (Giáo dục và Đào tạo)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
499
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
UBND Huyện Kbang (Giáo dục và Đào tạo)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
500
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
UBND Huyện Kbang (Thông tin và Truyền thông)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
501
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
UBND Huyện Kbang (Thông tin và Truyền thông)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
502
Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện
UBND Huyện Kbang (Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
503
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện
UBND Huyện Kbang (Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
504
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện
UBND Huyện Kbang (Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
505
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
UBND Huyện Kbang (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
506
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
UBND Huyện Kbang (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
507
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
UBND Huyện Kbang (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
508
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất
UBND Huyện Kbang (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
509
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
UBND Huyện Kbang (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
510
Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
UBND Huyện Kbang (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
511
Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
UBND Huyện Kbang (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
512
Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
UBND Huyện Kbang (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
513
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
UBND Huyện Kbang (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
514
Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa
UBND Huyện Kbang (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
515
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
UBND Huyện Kbang (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
516
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
UBND Huyện Kbang (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
517
Cấp bản sao từ sổ gốc
UBND Huyện Kbang (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
518
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
UBND Huyện Kbang (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
519
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
UBND Huyện Kbang (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
520
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
UBND Huyện Kbang (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
521
VPĐKĐĐ chi nhánh Huyện Chư Pưh - Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai (Tài nguyên và Môi trường)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
522
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động)
Huyện Chư Pưh (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
523
Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện)
Huyện Chư Pưh (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
524
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Huyện Chư Pưh (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
525
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Huyện Chư Pưh (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết

Nhận thêm hỗ trợ

HỎI ĐÁP

Phân hệ hỏi đáp được xây dựng để thuận tiện cho việc tiếp nhận các thắc mắc của công dân trên cổng dịch vụ công. Để gửi câu hỏi, vui lòng bấm nút Gửi hỏi đáp, điền đầy đủ và chính xác các thông tin (tiêu đề, địa chỉ,số điện thoại…) vào các ô theo mẫu hướng dẫn.

Gửi câu hỏi

BƯU ĐIỆN HỖ TRỢ

Hỗ trợ miễn phí, tư vấn, hướng dẫn khách hàng làm thủ tục, tạo mail cho Khách hàng, tạo tài khoản đăng kí cổng thông tin điện tử, scan Hồ sơ, tài liệu, hỗ trợ chuyển phát thu phí, giá cước dịch vụ, số điện thoại – địa chỉ liên hệ.

Bưu điện tư vấn

ZALO OA

Zalo OA là trang thông tin chính thức của cổng dịch vụ công, với mục đích tương tác, kết nối, truyền tải thông tin, và mang lại giá trị cho người dùng Zalo. Quan tâm ngay để nhận thông báo về trạng thái, tra cứu hồ sơ, các thông tin nỗi bật.