601
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Huyện Ia Pa (Thông tin và Truyền thông)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
602
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Huyện Ia Pa (Thông tin và Truyền thông)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
603
Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Sở Công Thương (Thương mại quốc tế)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
604
Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Sở Công Thương (Thương mại quốc tế)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
605
Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội
Huyện Ia Pa (Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
606
Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Huyện Ia Pa (Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
607
Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Huyện Ia Pa (Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
608
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện
Huyện Ia Pa (Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
609
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện
Huyện Ia Pa (Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
610
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Huyện Ia Pa (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
611
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.
Huyện Ia Pa (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
612
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Huyện Ia Pa (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
613
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất
Huyện Ia Pa (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
614
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Huyện Ia Pa (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
615
Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
Huyện Ia Pa (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
616
Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
Huyện Ia Pa (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
617
Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
Sở Nội Vụ (Nhóm thủ tục về lĩnh vực tổ chức Quỹ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
618
Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)
Sở Tư pháp (Lĩnh vực công chứng)
Mức độ 4 Nộp hồ sơ Chi tiết
619
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
Sở Tư pháp (Lĩnh vực công chứng)
Mức độ 4 Nộp hồ sơ Chi tiết
620
Thành lập Văn phòng công chứng
Sở Tư pháp (Lĩnh vực công chứng)
Mức độ 4 Nộp hồ sơ Chi tiết
621
Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh
Sở Tài chính (Lĩnh vực Quản lý giá)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
622
VPĐKĐĐ chi nhánh Huyện Krông Pa - Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai (Tài nguyên và Môi trường)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
623
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động)
Huyện Krông Pa (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
624
Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện)
Huyện Krông Pa (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
625
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Huyện Krông Pa (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
626
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Huyện Krông Pa (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
627
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Huyện Krông Pa (Kế hoạch và Đầu tư)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
628
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Huyện Krông Pa (Giáo dục và Đào tạo)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
629
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Huyện Krông Pa (Giáo dục và Đào tạo)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
630
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Huyện Krông Pa (Thông tin và Truyền thông)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
631
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Huyện Krông Pa (Thông tin và Truyền thông)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
632
Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội
Huyện Krông Pa (Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
633
Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Huyện Krông Pa (Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
634
Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Huyện Krông Pa (Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
635
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện
Huyện Krông Pa (Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
636
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện
Huyện Krông Pa (Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
637
cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Huyện Krông Pa (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
638
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.
Huyện Krông Pa (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
639
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Huyện Krông Pa (Công thương)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
640
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất
Huyện Krông Pa (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
641
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Huyện Krông Pa (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
642
Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
Huyện Krông Pa (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
643
Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
Huyện Krông Pa (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
644
Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa
Huyện Krông Pa (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
645
Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
Huyện Krông Pa (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
646
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
Huyện Krông Pa (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
647
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Huyện Krông Pa (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
648
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Huyện Krông Pa (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
649
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Huyện Krông Pa (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
650
Cấp bản sao từ sổ gốc
Huyện Krông Pa (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
651
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Huyện Krông Pa (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
652
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Huyện Krông Pa (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
653
Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa
Huyện Ia Pa (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
654
Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
Huyện Ia Pa (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
655
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
Huyện Ia Pa (Nội vụ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
656
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Huyện Ia Pa (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
657
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Huyện Ia Pa (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
658
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Huyện Ia Pa (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
659
Cấp bản sao từ sổ gốc
Huyện Ia Pa (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
660
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Huyện Ia Pa (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
661
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Huyện Ia Pa (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
662
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng
Sở Tư pháp (Lĩnh vực công chứng)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
663
XỬ LÝ BÁO MẤT ĐIỆN
Công ty Điện lực Gia Lai (Xử lý báo mất điện)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
664
THAY ĐỔI HÌNH THỨC THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN
Công ty Điện lực Gia Lai (Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
665
THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐÃ ĐĂNG KÝ
Công ty Điện lực Gia Lai (Thay đổi thông tin đã đăng ký)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
666
KIỂM TRA CÔNG TƠ VÀ THIẾT BỊ ĐO ĐẾM
Công ty Điện lực Gia Lai (Thiết bị đo đếm)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
667
THAY ĐỔI CÔNG SUẤT SỬ DỤNG ĐIỆN/ THAY ĐỔI LOẠI CÔNG TƠ
Công ty Điện lực Gia Lai (Thiết bị đo đếm)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
668
THAY ĐỔI VỊ TRÍ THIẾT BỊ ĐO ĐẾM
Công ty Điện lực Gia Lai (Thiết bị đo đếm)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
669
CẤP ĐIỆN TRỞ LẠI KHI KHÁCH HÀNG ĐÃ TẠM NGỪNG SỬ DỤNG ĐIỆN
Công ty Điện lực Gia Lai (Hợp đồng mua bán điện)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
670
CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
Công ty Điện lực Gia Lai (Hợp đồng mua bán điện)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
671
GIA HẠN HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
Công ty Điện lực Gia Lai (Hợp đồng mua bán điện)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
672
THAY ĐỔI CHỦ THỂ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
Công ty Điện lực Gia Lai (Cấp điện mới)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
673
THAY ĐỔI ĐỊCH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN
Công ty Điện lực Gia Lai (Hợp đồng mua bán điện)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
674
THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐIỆN
Công ty Điện lực Gia Lai (Hợp đồng mua bán điện)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
675
CẤP ĐIỆN NGOÀI SINH HOẠT
Công ty Điện lực Gia Lai (Cấp điện mới)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết

Nhận thêm hỗ trợ

HỎI ĐÁP

Phân hệ hỏi đáp được xây dựng để thuận tiện cho việc tiếp nhận các thắc mắc của công dân trên cổng dịch vụ công. Để gửi câu hỏi, vui lòng bấm nút Gửi hỏi đáp, điền đầy đủ và chính xác các thông tin (tiêu đề, địa chỉ,số điện thoại…) vào các ô theo mẫu hướng dẫn.

Gửi câu hỏi

BƯU ĐIỆN HỖ TRỢ

Hỗ trợ miễn phí, tư vấn, hướng dẫn khách hàng làm thủ tục, tạo mail cho Khách hàng, tạo tài khoản đăng kí cổng thông tin điện tử, scan Hồ sơ, tài liệu, hỗ trợ chuyển phát thu phí, giá cước dịch vụ, số điện thoại – địa chỉ liên hệ.

Bưu điện tư vấn

ZALO OA

Zalo OA là trang thông tin chính thức của cổng dịch vụ công, với mục đích tương tác, kết nối, truyền tải thông tin, và mang lại giá trị cho người dùng Zalo. Quan tâm ngay để nhận thông báo về trạng thái, tra cứu hồ sơ, các thông tin nỗi bật.