STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Thủ tục xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Mức độ 3 Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lĩnh vực lao động Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Mức độ 3 Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lĩnh vực lao động Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài Mức độ 3 Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lĩnh vực lao động Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài Mức độ 3 Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lĩnh vực lao động Nộp hồ sơ Chi tiết