STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Mức độ 3 Sở Tài chính Lĩnh vực Quản lý giá Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Cấp mã số đầu tư xây dựng cơ bản Mức độ 4 Sở Tài chính Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán Mức độ 4 Sở Tài chính Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách Nộp hồ sơ Chi tiết