STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Mức độ 3 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Đất đai Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Mức độ 4 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Lĩnh vực khoáng sản, địa chất Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Cấp giấy phép khai thác khoáng sản Mức độ 4 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Lĩnh vực khoáng sản, địa chất Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản Mức độ 4 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Lĩnh vực khoáng sản, địa chất Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Mức độ 4 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Lĩnh vực khoáng sản, địa chất Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại, cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại (Trường hợp đối tượng tự tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong khuôn viên cơ sở phát sinh CTNH) Mức độ 3 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất; đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận Mức độ 3 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Đất đai Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Mức độ 3 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Đất đai Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại, cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại Mức độ 3 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu Mức độ 3 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết