STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Mức độ 3 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Đất đai Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất; đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận Mức độ 3 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Đất đai Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Mức độ 3 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Đất đai Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Mức độ 3 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Đất đai Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Đăng ký đất đai đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý Mức độ 3 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Đất đai Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Đăng ký đất đai mà chưa có nhu cấp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Mức độ 3 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Đất đai Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền Mức độ 4 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Đất đai Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dung đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình Mức độ 3 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Đất đai Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư Mức độ 3 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Đất đai Nộp hồ sơ Chi tiết