STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại, cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại (Trường hợp đối tượng tự tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong khuôn viên cơ sở phát sinh CTNH) Mức độ 3 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại, cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại Mức độ 3 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu Mức độ 3 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Thẩm định hồ sơ đăng ký nộp phí BVMT đối với nước thải công nghiệp Mức độ 3 Sở Tài Nguyên - Môi Trường Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết