STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Cấp lại Thẻ công chứng viên Mức độ 4 Sở Tư pháp Lĩnh vực công chứng Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự Mức độ 4 Sở Tư pháp Lĩnh vực công chứng Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Mức độ 4 Sở Tư pháp Lĩnh vực công chứng Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Mức độ 4 Sở Tư pháp Lĩnh vực công chứng Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Mức độ 4 Sở Tư pháp Lĩnh vực công chứng Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 4 Sở Tư pháp Lĩnh vực công chứng Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt) Mức độ 4 Sở Tư pháp Lĩnh vực công chứng Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Mức độ 4 Sở Tư pháp Lĩnh vực công chứng Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Thành lập Văn phòng công chứng Mức độ 4 Sở Tư pháp Lĩnh vực công chứng Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Mức độ 3 Sở Tư pháp Lĩnh vực công chứng Nộp hồ sơ Chi tiết