STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Mức độ 3 Sở Tư pháp Lĩnh vực Hộ tịch Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân Mức độ 4 Sở Tư pháp Lĩnh vực Hộ tịch Nộp hồ sơ Chi tiết