1
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
Sở Tư pháp (Lĩnh vực Hộ tịch)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
2
Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân
Sở Tư pháp (Lĩnh vực Hộ tịch)
Mức độ 4 Nộp hồ sơ Chi tiết