1
Đăng ký danh sách đấu giá viên
Sở Tư pháp (Lĩnh vực trợ giúp pháp lý)
Mức độ 4 Nộp hồ sơ Chi tiết