STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Đăng ký danh sách đấu giá viên Mức độ 4 Sở Tư pháp Lĩnh vực trợ giúp pháp lý Nộp hồ sơ Chi tiết