STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Đăng kí kinh doanh (27 dịch vụ) Mức độ 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Mức độ 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư Lĩnh vực đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Mức độ 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư Lĩnh vực đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Mức độ 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư Lĩnh vực đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Giãn tiến độ đầu tư Mức độ 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư Lĩnh vực đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư Lĩnh vực đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư Lĩnh vực đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư Lĩnh vực đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Mức độ 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư Lĩnh vực đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Mức độ 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư Lĩnh vực đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết