STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí-Xuất bản Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư trong phạm vi nội tỉnh Mức độ 4 Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính-Chuyển phát Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Cấp đổi phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí-Xuất bản Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí-Xuất bản Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Cấp phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí-Xuất bản Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Đăng ký hoạt động cơ sở in Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí-Xuất bản Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Cấp phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí-Xuất bản Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Thẩm định hồ sơ đề nghị Cục phat thanh truyền hình và thông tin điện tử cấp phép thành lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho cơ quan báo chí Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Thông tin-Điện tử-Inter Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Thông tin-Điện tử-Inter Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Thông tin-Điện tử-Inter Nộp hồ sơ Chi tiết