STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản Bản tin Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí-Xuất bản Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Cho phép họp báo (trong nước) Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí-Xuất bản Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Cấp phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí-Xuất bản Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí-Xuất bản Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí-Xuất bản Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí-Xuất bản Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí-Xuất bản Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Đăng ký hoạt động cơ sở in Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí-Xuất bản Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí-Xuất bản Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí-Xuất bản Nộp hồ sơ Chi tiết