STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí-Xuất bản Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Cấp đổi phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí-Xuất bản Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí-Xuất bản Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Cấp phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí-Xuất bản Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Đăng ký hoạt động cơ sở in Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí-Xuất bản Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Cấp phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí-Xuất bản Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 3 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí-Xuất bản Nộp hồ sơ Chi tiết