STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. Mức độ 4 Sở Công Thương Lĩnh vực hóa chất Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 3 Sở Công Thương Thương mại quốc tế Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 3 Sở Công Thương Thương mại quốc tế Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 3 Sở Công Thương Thương mại quốc tế Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 3 Sở Công Thương Thương mại quốc tế Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 3 Sở Công Thương Thương mại quốc tế Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Thủ tục Thông báo thực hiện khuyến mại Mức độ 3 Sở Công Thương Lĩnh vực xúc tiến thương mại Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Mức độ 3 Sở Công Thương Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Mức độ 3 Sở Công Thương Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Mức độ 3 Sở Công Thương Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng Nộp hồ sơ Chi tiết