STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. Mức độ 4 Sở Công Thương Lĩnh vực hóa chất Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Thủ tục xác nhận kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất Mức độ 3 Sở Công Thương Lĩnh vực hóa chất Nộp hồ sơ Chi tiết