1
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.
Sở Công Thương (Lĩnh vực hóa chất)
Mức độ 4 Nộp hồ sơ Chi tiết
2
Thủ tục xác nhận kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất
Sở Công Thương (Lĩnh vực hóa chất)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết