1
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao, tổ chức hoạt động thể dục thể thao
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Lĩnh vực thể dục thể thao)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết