STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Thủ tục cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp khoa học và công nghệ Mức độ 3 Sở Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực Hoạt động khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không có sử dụng ngân sách nhà nước Mức độ 3 Sở Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực Hoạt động khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước Mức độ 3 Sở Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực Hoạt động khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Thủ tục cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 4 Sở Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực Hoạt động khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Thủ tục cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 4 Sở Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực Hoạt động khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 4 Sở Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực Hoạt động khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Thủ tục sửa đổi bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-Quang trong chuẩn đoán y tế) Mức độ 3 Sở Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực an toàn bức xạ Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Thủ tục cấp giấy phép thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ ) Mức độ 3 Sở Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực an toàn bức xạ Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-Quang chuẩn đoán y tế) Mức độ 3 Sở Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực an toàn bức xạ Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Thủ tục cấp lại giấy tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-Quang trong chuẩn đoán y tế) Mức độ 3 Sở Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực an toàn bức xạ Nộp hồ sơ Chi tiết