STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Thủ tục sửa đổi bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-Quang trong chuẩn đoán y tế) Mức độ 3 Sở Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực an toàn bức xạ Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Thủ tục cấp giấy phép thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ ) Mức độ 3 Sở Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực an toàn bức xạ Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-Quang chuẩn đoán y tế) Mức độ 3 Sở Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực an toàn bức xạ Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Thủ tục cấp lại giấy tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-Quang trong chuẩn đoán y tế) Mức độ 3 Sở Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực an toàn bức xạ Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Thủ tục gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-Quang trong chuẩn đoán y tế) Mức độ 3 Sở Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực an toàn bức xạ Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-Quang trong chuẩn đoán y tế) Mức độ 3 Sở Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực an toàn bức xạ Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Thủ tục khai báo thiết bị X-Quang (nguồn bức xạ) trong chuẩn đoán y tế Mức độ 3 Sở Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực an toàn bức xạ Nộp hồ sơ Chi tiết