STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Thủ tục cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp khoa học và công nghệ Mức độ 3 Sở Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực Hoạt động khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không có sử dụng ngân sách nhà nước Mức độ 3 Sở Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực Hoạt động khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước Mức độ 3 Sở Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực Hoạt động khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Thủ tục cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 4 Sở Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực Hoạt động khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Thủ tục cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 4 Sở Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực Hoạt động khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 4 Sở Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực Hoạt động khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết