STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Điều chỉnh thông tin trên giấy chứng nhận cho phương tiện giao thông đường sắt vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Mức độ 3 Công an tỉnh Gia Lai Lĩnh vực cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Cấp lại giấy chứng nhận cho phương tiện giao thông đường sắt vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Mức độ 3 Công an tỉnh Gia Lai Lĩnh vực cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Cấp đổi giấy chứng nhận cho phương tiện giao thông đường sắt vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Mức độ 3 Công an tỉnh Gia Lai Lĩnh vực cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Cấp mới giấy chứng nhận cho phương tiện giao thông đường sắt vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Mức độ 3 Công an tỉnh Gia Lai Lĩnh vực cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Điều chỉnh thông tin trên giấy chứng nhận cho phương tiện giao thông đường thủy vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Mức độ 3 Công an tỉnh Gia Lai Lĩnh vực cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Cấp lại giấy chứng nhận cho phương tiện giao thông đường thủy vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Mức độ 3 Công an tỉnh Gia Lai Lĩnh vực cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Cấp đổi giấy chứng nhận cho phương tiện giao thông đường thủy vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Mức độ 3 Công an tỉnh Gia Lai Lĩnh vực cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Cấp mới giấy chứng nhận cho phương tiện giao thông đường thủy vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Mức độ 3 Công an tỉnh Gia Lai Lĩnh vực cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Điều chỉnh thông tin trên giấy chứng nhận cho phương tiện giao thông đường bộ vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Mức độ 3 Công an tỉnh Gia Lai Lĩnh vực cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Cấp lại giấy chứng nhận cho phương tiện giao thông đường bộ vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Mức độ 3 Công an tỉnh Gia Lai Lĩnh vực cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết