STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết