1
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
UBND Thành phố Pleiku (Hộ tịch)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
2
Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt nam được giải quyết tại cơ quan nước ngoài
UBND Thành phố Pleiku (Hộ tịch)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
3
Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy hôn của công dân Việt nam được giải quyết tại nước ngoài
UBND Thành phố Pleiku (Hộ tịch)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
4
Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt nam đã được giải quyết tại cơ quan nước ngoài
UBND Thành phố Pleiku (Hộ tịch)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết