STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (bị mất, hỏng, thay đổi) Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Cấp/cấp lại (giấy chứng nhận hết hạn) giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá trường hợp mất,rách Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) thuốc lá trường hợp hết hạn Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý rượu) rượu đối với giấy phép hết hạn Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý rượu) rượu Mức độ 3 UBND Thành phố Pleiku An toàn thực phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết